REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. BŁOGOSŁAWIONYCH DZIECI Z FATIMY

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH

W Katolickiej Szkole Podstawowej SPSK w Łodzi obowiązują zasady rekrutacyjne dla szkoły publicznej.

Przyjęcia do klasy I szkoły podstawowej odbywają się na podstawie:

 • zgłoszenia ucznia,
 • dostarczonych wymaganych dokumentów,
 • rozmowy z rodzicami i kandydatem,
 • przyjętych kryteriów w Katolickiej Szkole Podstawowej SPSK w Łodzi.

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc decydują następujące kryteria:

A) kryteria konstytucyjne:

- dotyczą osób, które z przyczyn losowych mają trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną i uzyskują od państwa szczególną pomoc.

B) kryteria społeczne:

- dziecko, które posiada rodzeństwo w starszych klasach katolickich szkół SPSK w Łodzi - 5 pkt.,

- dziecko, które posiada rodzeństwo wśród absolwentów katolickich szkół SPSK w Łodzi - 5 pkt.,

- dziecko pracownika katolickich szkół SPSK i innych placówek oświatowych w Łodzi - 3 pkt.,

- dziecko mieszkające w pobliżu Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK - 2 pkt.,

- dziecko, którego rodzice lub dziadkowie pracują w pobliżu szkoły - 2 pkt.,

- dziecko, które dotychczas uczęszczało do pobliskich przedszkoli lub przedszkoli katolickich w Łodzi - 5 pkt.,

C) kryteria jakościowe (szkolne):

- preferencja wyboru Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK i jej uzasadnienie - 5 pkt.,

- rozmowa kierowana - 3 pkt.

dodatkowo do klasy I:

- koordynacja wzrokowo-ruchowa - 1 pkt.,

- analiza i synteza sylabowa - 2 pkt.,

- analiza i synteza głoskowa - 2 pkt.,

- sprawność manualna - 1 pkt.,

- określanie kierunku i miejsca - 1 pkt.,

- przeliczanie elementów - 2 pkt.,

 

do klasy VII:

- oceny

 • na świadectwie ukończenia klasy V z:
  • j. polskiego,
  • historii,
  • matematyki,
  • przyrody;

celujący - 10 pkt.
bardzo dobry - 9 pkt.
dobry - 6 pkt.
dostateczny - 3 pkt.
dopuszczający - 1 pkt.
niedostateczny - 0 pkt.

 • w I półroczu klasy VI z:
  • j. polskiego,
  • historii,
  • matematyki,
  • przyrody;

celujący - 10 pkt.
bardzo dobry - 9 pkt.
dobry - 6 pkt.
dostateczny - 3 pkt.
dopuszczający - 1 pkt.
niedostateczny - 0 pkt.

 • ocena z religii z I półrocza klasy V

celujący - 10 pkt.
bardzo dobry - 9 pkt.
dobry - 6 pkt.
dostateczny - 3 pkt.
dopuszczający - 1 pkt.
niedostateczny - 0 pkt.

 • ocena z religii z I półrocza klasy VI

celujący - 10 pkt.
bardzo dobry - 9 pkt.
dobry - 6 pkt.
dostateczny - 3 pkt.
dopuszczający - 1 pkt.
niedostateczny - 0 pkt.

 • ocena z zachowania z I półrocza klasy V

wzorowe - 10 pkt.
bardzo dobre - 9 pkt.
dobre - 6 pkt.
poprawne - 3 pkt.
nieodpowiednie - 1 pkt.
naganne - 0 pkt.

 • ocena z zachowania z I półrocza klasy VI

wzorowe - 10 pkt.
bardzo dobre - 9 pkt.
dobre - 6 pkt.
poprawne - 3 pkt.
nieodpowiednie - 1 pkt.
naganne - 0 pkt.

 • średnia ocen z I półrocza klasy VI

średnia powyżej 4,75 - 20 pkt.
średnia od 4,74 do  4,00 - 15 pkt.
średnia od 3,9 do 3,5 - 10 pkt.
średnia od 3,4 do 3,00 - 5 pkt.
średnia poniżej 3,00 - 0 pkt.

 • świadectwo ukończenia klasy V z wyróżnieniem - 10 pkt.
 • udział w konkursach, zawodach i turniejach - max 20 pkt.

etap szkolny - 2 pkt.
etap międzyszkolny - 5 pkt.
etap wojewódzki - 10 pkt.
Punktujemy maksymalnie 2 konkursy.

 • zaangażowanie w życie społeczności lokalnej (wolontariat, parafia, organizacje młodzieżowe, kluby sportowe) - 20 pkt.

Za każdą formę zaangażowania - 5 pkt.

 • autoprezentacja - 20 pkt.

W przypadku równej ilości punktów o przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Komisja rekrutacyjna

 • W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły podstawowej powołuje komisję rekrutacyjną.
 • Komisja rekrutacyjna weryfikuje dokumenty i przyznaje stosowną ilość punktów zgodnie z kryteriami.
 • Uczniowie będą przyjmowani na podstawie liczby uzyskanych punktów (od największej), stosownie do ilości przewidzianych miejsc.
 • Komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów przyjętych do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK stosownie do ilości miejsc, jaką dysponuje szkoła podstawowa oraz podaje najniższą liczbę punktów, która umożliwia przyjęcie do szkoły podstawowej.
 • Wstępne wyniki rekrutacji komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości publicznej na terenie szkoły 27 marca 2015 do godz. 12:00.

Procedura odwoławcza

 • Rodzice/opiekunowie prawni po otrzymaniu uzasadnienia od komisji rekrutacyjnej dotyczącego odmowy przyjęcia kandydata mogą w terminie 7 dni wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie w formie pisemnej od decyzji komisji rekrutacyjnej.
 • Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

Wymagane dokumenty:

 • karta zgłoszenia ucznia,

 • podanie,

 • 2 zdjęcia,

 • oryginał świadectwa ukończenia klasy II lub V - dotyczy kandydatów do klasy IV i VII,

 • karta ocen z I półrocza klasy III lub VI - dotyczy kandydatów do klasy IV i VII ,

 • dodatkowo:

- zaświadczenia i dyplomy potwierdzające udział w konkursach, zawodach sportowych itp.,

- opinia ze środowiska lokalnego (harcerstwo, parafia, wolontariat, kluby sportowe itp).

Termin przyjmowania dokumentów i rozmów rekrutacyjnych zostaną podane wkrótce.

Zgłoszenia wstępne przyjmowane są codzienne w godzinach pracy sekretariatu. Prosimy o wcześniejsze pobranie karty zgłoszenia.

 

 

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. BŁOGOSŁAWIONEJ MATKI TERESY Z KALKUTY

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH


Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. poz. 686);
 • Zarządzenie nr 74/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 października 2014 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów;
 • Program Wychowawczy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich;
 • Statut Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.


Szkolna Komisja Rekrutacyjna określa następujące zasady przyjęcia kandydatów do klasy I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK w Łodzi w roku szkolnym 2017/2018:

Termin składania kopii świadectw ukończenia gimnazjum, poświadczonych przez dyrektora szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów do liceum - od 27 czerwca do 2 lipca 2016 r., do godz. 1300.

Termin złożenia przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w liceum - od 4 lipca 2016 r. od godz. 1300 do 7 lipca 2016 r., do godz. 1200.

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół, mogą starać się o przyjęcie do dowolnie wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, dysponującej wolnymi miejscami po dniu 7 lipca 2016 r.


Kryteria przyjęć do klasy I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK w Łodzi:

 1. Przeliczone na punkty oceny z przedmiotów:
  • j. polski,
  • matematyka,
  • j. angielski,
  • biologia,
 2. Wynik egzaminu gimnazjalnego;
 3. Ilość punktów uzyskanych za inne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum;
 4. Wynik rozmowy rekrutacyjnej.


Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 • absolwenci Katolickiego Gimnazjum SPSK im. Św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi;
 • rodzeństwo uczniów Katolickich Szkół SPSK w Łodzi.

Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria w porządku hierarchicznym:

 • średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 • wynik rozmowy rekrutacyjnej;
 • ocena zachowania.


Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty (wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 86/2011) oraz przez Kuratorów Oświaty w innych województwach (wymienionych w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratoriów Oświaty), laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.

Zasady przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

 1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów - 250 pkt., w tym:
  • liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie punktów zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu) - 100 pkt.,
  • liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum - 100 pkt.,
  • j. angielski,
  • liczba punktów możliwych do uzyskania w czasie rozmowy rekrutacyjnej - 50 pkt.;
 2. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
  • stopień celujący - 15 punktów,
  • stopień bardzo dobry - 13 punktów,
  • stopień dobry - 11 punktów,
  • stopień dostateczny - 7 punktów,
  • stopień dopuszczający - 2 punkty
 3. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów.
 4. Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w gimnazjum, umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
  • Uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty (wymienionych w Załączniku nr 1 do zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty nr 74/2014)
   1. jeden tytuł - 11 punktów,
   2. dwa lub więcej tytułów - dodatkowo 2 punkty,
  • zajęcie od 1 do 6 miejsca indywidualnie lub od 1 do 4 miejsca zespołowo w konkursach tematycznych i interdyscyplinarnych co najmniej na szczeblu wojewódzkim (wymienionych w Załączniku nr 2 do zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty nr 74/2014):
   1. w jednym konkursie - 6 punktów,
   2. w dwóch i więcej konkursach - dodatkowo 2 punkty,
  • zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca w rywalizacji zespołowej co najmniej na szczeblu wojewódzkim (w dyscyplinach wymienionych w Załączniku nr 3 do zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty nr 74/2014):
   1. w jednej dyscyplinie - 5 punktów,
   2. w dwóch i więcej dyscyplinach - dodatkowo 2 punkty,
  • albo (w przypadku braku osiągnięć co najmniej na szczeblu wojewódzkim) zajęcie od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym (w dyscyplinach wymienionych w Załączniku nr 3 do zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty nr 74/2014) - 3 punkty,
  • zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym - 3 punkty,
  • osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 2 punkty;
  • laureaci i finaliści etapu ogólnopolskiego konkursu tematycznego "Papież Słowianin - Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II" otrzymują liczbę punktów przewidzianą w Zarządzeniu Nr 61/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 15 września 2014 roku:
   1. finalista etapu ogólnopolskiego - 7 punktów,
   2. laureat etapu ogólnopolskiego - 9 punktów,

Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria społeczne i jakościowe (szkolne):

 • preferencja wyboru Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK - 20 punktów;
 • absolwent Katolickiego Gimnazjum SPSK - 5 punktów;
 • absolwent Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK i Katolickiego Gimnazjum SPSK - 10 punktów;
 • kandydat posiadający rodzeństwo w Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK i Katolickim Gimnazjum SPSK - 5 punktów;
 • kandydat będący dzieckiem pracownika szkół SPSK i innych placówek oświatowych - 5 punktów;
 • zaangażowanie w działalność na rzecz innych ludzi i środowiska lokalnego (wolontariat, sport, parafia, wspólnota szkolna itp.) - 10 punktów.


Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w wyniku rozmowy rekrutacyjnej - 50 punktów.
Minimalna liczba punktów (warunkująca dalszą rekrutację) uzyskana podczas rozmowy kwalifikacyjnej - 20 punktów.

 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA  I STOPNIA SPSK

Badania predyspozycji do kształcenia muzycznego odbędą się w maju 2017 r.

Szkoła będzie prowadzić naukę w sześcioletnim cyklu nauczania dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat i w czteroletnim cyklu nauczania dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat.

Termin przyjmowania dokumentów mija 28 kwietnia 2017 roku.

Zgłoszenia wstępne przyjmowane są codzienne w godzinach pracy sekretariatu. Druki podań dostępne w sekretariacie szkoły.  Do podania należy dołączyć zaświadczenie od lekarza POZ o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej.

W I połowie maja przed badaniem predyspozycji odbędzie się cykl 4 spotkań przygotowawczych dla kandydatów do szkoły muzycznej. Szczegółowe terminy spotkań zostaną podane później.