REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. BŁOGOSŁAWIONEJ MATKI TERESY Z KALKUTY

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH


Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. poz. 686);
 • Zarządzenie nr 74/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 października 2014 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów;
 • Program Wychowawczy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich;
 • Statut Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.


Szkolna Komisja Rekrutacyjna określa następujące zasady przyjęcia kandydatów do klasy I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK w Łodzi w roku szkolnym 2016/2017:

Termin składania kopii świadectw ukończenia gimnazjum, poświadczonych przez dyrektora szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów do liceum - od 27 czerwca do 2 lipca 2016 r., do godz. 1300.

Termin złożenia przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w liceum - od 4 lipca 2015 r. od godz. 1300 do 8 lipca 2014 r., do godz. 1200.

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół, mogą starać się o przyjęcie do dowolnie wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, dysponującej wolnymi miejscami po dniu 8 lipca 2014 r.


Kryteria przyjęć do klasy I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK w Łodzi:

 1. Przeliczone na punkty oceny z przedmiotów:
  • j. polski,
  • matematyka,
  • j. angielski,
  • biologia,
 2. Wynik egzaminu gimnazjalnego;
 3. Ilość punktów uzyskanych za inne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum;
 4. Wynik rozmowy rekrutacyjnej.


Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 • absolwenci Katolickiego Gimnazjum SPSK im. Św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi;
 • rodzeństwo uczniów Katolickich Szkół SPSK w Łodzi.

Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria w porządku hierarchicznym:

 • średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 • wynik rozmowy rekrutacyjnej;
 • ocena zachowania.


Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty (wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 86/2011) oraz przez Kuratorów Oświaty w innych województwach (wymienionych w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratoriów Oświaty), laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.

Zasady przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

 1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów - 250 pkt., w tym:
  • liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie punktów zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu) - 100 pkt.,
  • liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum - 100 pkt.,
  • j. angielski,
  • liczba punktów możliwych do uzyskania w czasie rozmowy rekrutacyjnej - 50 pkt.;
 2. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
  • stopień celujący - 15 punktów,
  • stopień bardzo dobry - 13 punktów,
  • stopień dobry - 11 punktów,
  • stopień dostateczny - 7 punktów,
  • stopień dopuszczający - 2 punkty
 3. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów.
 4. Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w gimnazjum, umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
  • Uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty (wymienionych w Załączniku nr 1 do zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty nr 74/2014)
   1. jeden tytuł - 11 punktów,
   2. dwa lub więcej tytułów - dodatkowo 2 punkty,
  • zajęcie od 1 do 6 miejsca indywidualnie lub od 1 do 4 miejsca zespołowo w konkursach tematycznych i interdyscyplinarnych co najmniej na szczeblu wojewódzkim (wymienionych w Załączniku nr 2 do zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty nr 74/2014):
   1. w jednym konkursie - 6 punktów,
   2. w dwóch i więcej konkursach - dodatkowo 2 punkty,
  • zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca w rywalizacji zespołowej co najmniej na szczeblu wojewódzkim (w dyscyplinach wymienionych w Załączniku nr 3 do zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty nr 74/2014):
   1. w jednej dyscyplinie - 5 punktów,
   2. w dwóch i więcej dyscyplinach - dodatkowo 2 punkty,
  • albo (w przypadku braku osiągnięć co najmniej na szczeblu wojewódzkim) zajęcie od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym (w dyscyplinach wymienionych w Załączniku nr 3 do zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty nr 74/2014) - 3 punkty,
  • zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym - 3 punkty,
  • osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 2 punkty;
  • laureaci i finaliści etapu ogólnopolskiego konkursu tematycznego "Papież Słowianin - Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II" otrzymują liczbę punktów przewidzianą w Zarządzeniu Nr 61/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 15 września 2014 roku:
   1. finalista etapu ogólnopolskiego - 7 punktów,
   2. laureat etapu ogólnopolskiego - 9 punktów,

Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria społeczne i jakościowe (szkolne):

 • preferencja wyboru Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK - 20 punktów;
 • absolwent Katolickiego Gimnazjum SPSK - 5 punktów;
 • absolwent Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK i Katolickiego Gimnazjum SPSK - 10 punktów;
 • kandydat posiadający rodzeństwo w Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK i Katolickim Gimnazjum SPSK - 5 punktów;
 • kandydat będący dzieckiem pracownika szkół SPSK i innych placówek oświatowych - 5 punktów;
 • zaangażowanie w działalność na rzecz innych ludzi i środowiska lokalnego (wolontariat, sport, parafia, wspólnota szkolna itp.) - 10 punktów.


Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w wyniku rozmowy rekrutacyjnej - 50 punktów.
Minimalna liczba punktów (warunkująca dalszą rekrutację) uzyskana podczas rozmowy kwalifikacyjnej - 20 punktów.