REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

KATOLICKIE GIMNAZJUM

IM. ŚWIĘTEJ FAUSTYNY KOWALSKIEJ

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH

W Katolickim Gimnazjum SPSK w Łodzi obowiązują zasady rekrutacyjne dla szkoły publicznej.

Przyjęcia do klasy I Katolickiego Gimnazjum odbywają się na podstawie:

 • zgłoszenia ucznia,
 • dostarczonych wymaganych dokumentów,
 • rozmowy z rodzicami i kandydatem,
 • przyjętych kryteriów w Katolickim Gimnazjum SPSK w Łodzi.

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc decydują następujące kryteria:

A) kryteria konstytucyjne:

- dotyczą osób, które z przyczyn losowych mają trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną i uzyskują od państwa szczególną pomoc;

B) kryteria społeczne:

- dziecko, które już posiada rodzeństwo w innych klasach katolickich szkół SPSK w Łodzi - 5 pkt.,

- dziecko, które posiada rodzeństwo wśród absolwentów katolickich szkół SPSK w Łodzi - 5 pkt.,

- dziecko pracownika katolickich szkół SPSK i innych placówek oświatowych w Łodzi - 5 pkt.,

- absolwent Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK - 10 pkt.,

- dziecko mieszkające w pobliżu Katolickiego Gimnazjum SPSK - 3 pkt.,

- dziecko, którego rodzice lub dziadkowie pracują w pobliżu szkoły - 2 pkt.,

- dziecko, które dotychczas uczęszczało do pobliskich szkół podstawowych w Łodzi - 5 pkt.,

C) kryteria jakościowe (szkolne):

kryteria uwzględniają indywidualne zdolności kandydatów, zainteresowania, osiągnięcia i predyspozycje, wyniki osiągnięte w poprzednim etapie edukacyjnym, udział w konkursach i zawodach sportowych, zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego oraz preferencję wyboru Katolickiego Gimnazjum SPSK i jego uzasadnienie,

- oceny

 • na świadectwie ukończenia klasy V z:
  • j. polskiego,
  • historii,
  • matematyki,
  • przyrody;

celujący - 10 pkt.
bardzo dobry - 9 pkt.
dobry - 6 pkt.
dostateczny - 3 pkt.
dopuszczający - 1 pkt.
niedostateczny - 0 pkt.

 • w I półroczu klasy VI z:
  • j. polskiego,
  • historii,
  • matematyki,
  • przyrody;

celujący - 10 pkt.
bardzo dobry - 9 pkt.
dobry - 6 pkt.
dostateczny - 3 pkt.
dopuszczający - 1 pkt.
niedostateczny - 0 pkt.

 • ocena z religii z I półrocza klasy V

celujący - 10 pkt.
bardzo dobry - 9 pkt.
dobry - 6 pkt.
dostateczny - 3 pkt.
dopuszczający - 1 pkt.
niedostateczny - 0 pkt.

 • ocena z religii z I półrocza klasy VI

celujący - 10 pkt.
bardzo dobry - 9 pkt.
dobry - 6 pkt.
dostateczny - 3 pkt.
dopuszczający - 1 pkt.
niedostateczny - 0 pkt.

 • ocena z zachowania z I półrocza klasy V

wzorowe - 10 pkt.
bardzo dobre - 9 pkt.
dobre - 6 pkt.
poprawne - 3 pkt.
nieodpowiednie - 1 pkt.
naganne - 0 pkt.

 • ocena z zachowania z I półrocza klasy VI

wzorowe - 10 pkt.
bardzo dobre - 9 pkt.
dobre - 6 pkt.
poprawne - 3 pkt.
nieodpowiednie - 1 pkt.
naganne - 0 pkt.

 • średnia ocen z I półrocza klasy VI

średnia powyżej 4,75 - 20 pkt.
średnia od 4,74 do  4,00 - 15 pkt.
średnia od 3,9 do 3,5 - 10 pkt.
średnia od 3,4 do 3,00 - 5 pkt.
średnia poniżej 3,00 - 0 pkt.

 • świadectwo ukończenia klasy V z wyróżnieniem - 10 pkt.
 • udział w konkursach, zawodach i turniejach - max 20 pkt.

etap szkolny - 2 pkt.
etap międzyszkolny - 5 pkt.
etap wojewódzki - 10 pkt.
Punktujemy maksymalnie 2 konkursy.

 • zaangażowanie w życie społeczności lokalnej (wolontariat, parafia, organizacje młodzieżowe, kluby sportowe) - 20 pkt.

Za każdą formę zaangażowania - 5 pkt.

 • preferencja wyboru Katolickiego Gimnazjum SPSK i jej uzasadnienie - 20 pkt.

  brak uzasadnienia - 0 pkt.
  blisko domu, bezpieczna szkoła, koleżanki itd. - 10 pkt.
  szczery, świadomy wybór szkoły ze względu na
  charakter szkoły - 20 pkt.

  • autoprezentacja - 20 pkt.

W przypadku równej ilości punktów o przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Komisja rekrutacyjna

 • W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor gimnazjum powołuje komisję rekrutacyjną.
 • Komisja rekrutacyjna weryfikuje dokumenty i przyznaje stosowną ilość punktów zgodnie z kryteriami.
 • Uczniowie będą przyjmowani na podstawie liczby uzyskanych punktów (od największej), stosownie do ilości przewidzianych miejsc.
 • Komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów przyjętych do Katolickiego Gimnazjum SPSK stosownie do ilości miejsc, jaką dysponuje gimnazjum oraz podaje najniższą liczbę punktów, która umożliwia przyjęcie do gimnazjum.
 • Wyniki rekrutacji komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości publicznej na terenie szkoły 27 marca 2015 r. do godz. 12:00.

Procedura odwoławcza

 • Rodzice/opiekunowie prawni po otrzymaniu uzasadnienia od komisji rekrutacyjnej dotyczącego odmowy przyjęcia kandydata mogą w terminie 7 dni wnieść do dyrektora gimnazjum odwołanie w formie pisemnej od decyzji komisji rekrutacyjnej.
 • Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

Wymagane dokumenty:

 • karta zgłoszenia ucznia,

 • podanie,

 • 2 zdjęcia,

 • karta zdrowia,

 • oryginał świadectwa ukończenia klasy V,

 • karta ocen z I półrocza klasy VI,

 • dodatkowo:

- zaświadczenia i dyplomy potwierdzające udział w konkursach, zawodach sportowych itp.,

- opinie ze szkoły podstawowej i środowiska lokalnego.

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku sprawdzianu końcowego szóstoklasistów należy dostarczyć do 2 lipca 2016 r.

Termin przyjmowania dokumentów: 1 - 31 marca 2016 r.

Zgłoszenia wstępne przyjmowane są codzienne w godzinach pracy sekretariatu. Prosimy o wcześniejsze pobranie karty zgłoszenia.

Rozmowy rekrutacyjne odbędą się 30 i 31 marca 2016 r.

Wstępne wyniki rekrutacji będą dostępne od 2 kwietnia 2016 roku od godz. 12:00 w sekretariacie szkoły.

Ostateczne wyniki rekrutacji będą znane dopiero po złożeniu przez kandydatów lub ich rodziców kompletu dokumentów - 3 lipca 2016 r. do godz. 15:00.